Booking form

U hebt het volgende geselecteerd:
Promotiecode toepassen
Gegarandeerd de beste prijs

Juridische kennisgeving


DEZE JURIDISCHE KENNISGEVING WERD VOOR HET LAATST BIJGEWERKT OP 1 AUGUSTUS 2019

De toegang tot, het navigeren op en het gebruik van www.tivolihotels.com (de "Website") impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle in deze Juridische kennisgeving vermelde voorwaarden, die dezelfde rechtsgeldigheid en toepasselijkheid hebben als elk schriftelijk afgesloten en ondertekend contract.

Elke persoon die de Website bezoekt, erop navigeert of er gebruik van maakt, dient deze voorwaarden te kennen en na te leven. Maak geen gebruik van de Website indien u niet instemt met de gestelde voorwaarden.

1. BEDRIJFSGEGEVENS

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door:

NH HOTEL GROUP, S.A. ("NH HOTEL")

 • Met hoofdzetel: Calle Santa Engracia 120, 7ª 28003 - Madrid
 • Btw-nummer: A28027944
 • Handelsregister: ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder Volume 30, 151, Pagina 108, Fiche M-61443.
 • Telefoon: (+34) 91 451 97 35

MINOR HOTEL GROUP LIMITED ("MINOR”)

 • Met hoofdzetel: Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd, Bangkok 10110, Thailand
 • Btw-nummer: 10037200022Hierna gezamenlijk aangeduid als de "DIENSTVERLENER"


2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze Juridische kennisgeving regelt de toegang tot, de navigatie op en het gebruik van de Website, zonder afbreuk te doen aan het recht van de DIENSTVERLENER om de presentatie, configuratie en inhoud van de Website, evenals de voorwaarden voor toegang tot en/of gebruik, te wijzigen. De toegang tot, en het gebruik van de Website na de inwerkingtreding van de wijzigingen of veranderingen houden de aanvaarding van deze wijzigingen of veranderingen in.

Dit neemt echter niet weg dat de toegang tot bepaalde inhoud en het gebruik van bepaalde diensten onderworpen kan zijn aan bijzondere voorwaarden, die duidelijk zullen worden vermeld en door gebruikers moeten worden aanvaard. Dergelijke bijzondere voorwaarden kunnen de onderhavige specifieke Juridische kennisgeving vervangen, aanvullen of, indien van toepassing, wijzigen.

De DIENSTVERLENER behoudt zich het recht voor om de hierin opgenomen voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, waarbij elke wijziging op dezelfde wijze zal worden gepubliceerd zoals deze Juridische kennisgeving of door middel van een aan gebruikers gerichte vorm van communicatie.


3. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De DIENSTVERLENER is eigenaar van of beschikt, indien van toepassing, over de relevante licenties met betrekking tot de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de informatie, het materiaal en de inhoud van dit eigendom.

In geen enkel geval zal de toegang tot, het navigeren op en het gebruik van de Website door gebruikers worden geïnterpreteerd als de volledige of gedeeltelijke afstand, licentiëring of overdracht van deze rechten door de DIENSTVERLENER. Gebruikers hebben het recht om de inhoud en/of diensten van de Website binnen een strikt privékader te gebruiken.

Verwijzingen naar handelsmerken of gedeponeerde handelsnamen, of andere kenmerkende aanduidingen, ongeacht of deze eigendom zijn van de DIENSTVERLENER of derde bedrijven, mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de DIENSTVERLENER of diens rechtmatige eigenaars. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, verleent de toegang tot, het navigeren op of het gebruik van de Website en/of de inhoud ervan de gebruiker op geen enkel moment enig recht ten aanzien van de erop vermelde merknamen.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van en/of de diensten op de Website zijn voorbehouden, waarbij het ten strengste verboden is om de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website, op welke wijze en in welke vorm dan ook, te wijzigen, kopiëren, reproduceren, openbaar te maken, te bewerken of te distribueren voor publiekelijke of commerciële doeleinden, indien de DIENSTVERLENER of, indien van toepassing, de rechthebbende, hier geen uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

In het geval een gebruiker , via één van de daartoe bestemde kanalen, gegevens van welke aard aan de DIENSTVERLENER verstrekt, verklaart, garandeert en aanvaardt de gebruiker dit volledig uit vrije wil te doen; dat dergelijke gegevens niet in strijd zijn met intellectuele of industriële eigendomsrechten, handelsgeheimen of enige andere rechten van derden; en dat de gegevens niet vertrouwelijk of schadelijk voor derden zijn.
Gebruikers aanvaarden zonder enige beperking de aansprakelijkheid en vrijwaren de DIENSTVERLENER van elke communicatie die zij persoonlijk of in hun naam verstrekken, ongeacht de juistheid, rechtmatigheid, herkomst en het auteursrecht van de communicatie.

4. KOPPELINGEN

4.1 KOPPELINGEN NAAR WEBPAGINA'S VAN DERDEN

Indien de Website koppelingen naar andere webpagina's via verschillende knoppen, koppelingen, banners of ingebedde inhoud bevat, verklaart de DIENSTVERLENER dat deze rechtstreeks door derden worden beheerd en dat de DIENSTVERLENER noch over menselijke noch over technische middelen beschikt om voorafgaande kennis te hebben van alle op andere websites aangeboden informatie, inhoud, producten of diensten waarnaar koppelingen op deze Website kunnen doorverwijzen.

Derhalve kan de DIENSTVERLENER niet aansprakelijk worden gesteld voor enig aspect van de webpagina waarheen vanaf de Website wordt doorverwezen, met name, maar niet beperkt tot, de werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten en diensten, eigen koppelingen en/of de inhoud in het algemeen.

Als gebruikers kennis hebben dat de activiteiten die via deze webpagina's van derden plaatsvinden illegaal of in strijd met de zedelijkheid en/of openbare orde zijn, moeten zij dit onmiddellijk melden aan de DIENSTVERLENER zodat koppelingen die doorverwijzen naar dergelijke pagina's onverwijld kunnen worden geblokkeerd.

In geen geval impliceert de plaatsing van een koppeling op de Website naar een andere niet-gerelateerde webpagina het bestaan van een relatie, samenwerkingsverband of afhankelijkheid tussen de DIENSTVERLENER en de beheerder van de niet-gerelateerde webpagina.

4.2 KOPPELINGEN NAAR WEBPAGINA'S VAN DERDEN

Door middel van verschillende tools en applicaties voorziet de DIENSTVERLENER gebruikers van koppelingen om toegang te krijgen tot kanalen en pagina's op verschillende platforms en sociale netwerken. De toevoeging van deze applicaties op de Website is uitsluitend bedoeld om gebruikers toegang te geven tot deze kanalen op de verschillende platforms en sociale netwerken.

De aanwezigheid van deze toepassingen impliceert op geen enkele wijze het bestaan van een relatie tussen de DIENSTVERLENER en de eigenaar, fabrikant of distributeur van het gekoppelde platform, noch de acceptatie en goedkeuring door de DIENSTVERLENER van de inhoud en/of diensten op dit platform, gezien de eigenaar, fabrikant of distributeur als enige de verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud en/of diensten op het gekoppelde platform.

De DIENSTVERLENER deelt in geen geval privé-informatie over zijn gebruikers met de eigenaars van deze externe webpagina's, gezien het enige doel is om gebruikers toegang tot deze pagina's te verschaffen. In dit opzicht gebeurt de verstrekking van informatie aan deze externe platforms en/of webpagina's onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker; de DIENSTVERLENER heeft hier geen betrokkenheid bij.

Gezien de DIENSTVERLENER geen controle heeft over de op deze kanalen gehoste inhoud, begrijpen en aanvaarden gebruikers dat de DIENSTVERLENER niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud of diensten waartoe gebruikers toegang krijgen op deze pagina's of voor de inhoud, producten, diensten, reclame of enig ander materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op deze pagina's. Derhalve is voorzichtigheid geboden bij de beoordeling en het gebruik van informatie, inhoud en diensten op de gekoppelde kanalen, en tevens ten aanzien van hun eigen informatie van derden die zij op deze kanalen willen delen.


4.3 KOPPELINGEN NAAR DE WEBSITE OP ANDERE WEBPAGINA'S

De DIENSTVERLENER staat geen koppelingen naar deze Website toe vanaf andere webpagina's die mogelijk materiaal, informatie of inhoud bevatten die onwettig, illegaal, denigrerend, aanstootgevend of, in het algemeen, in strijd is met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de algemeen geldende sociale normen.

Het staat gebruikers echter vrij om koppelingen op hun eigen webpagina's te plaatsen, op voorwaarde dat zij vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de DIENSTVERLENER hebben verkregen.
 
De DIENSTVERLENER beschikt niet over de bevoegdheid, noch over de menselijke en technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten van andere websites die koppelingen naar deze Website bevatten, te controleren of te valideren. De DIENSTVERLENER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aspecten van webpagina's die een koppeling naar de Website bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot, hun werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van hun producten en diensten, hun eigen koppelingen en/of hun algemene inhoud.


5. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De toegang tot of het gebruik van de Website voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, met of zonder economisch doel, is niet toegestaan en de gebruiker draagt derhalve de exclusieve verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan. Meer bepaald, en onverminderd de volledigheid van deze lijst, is het volgende verboden:

 • de Website gebruiken op een manier die schade, onderbrekingen, inefficiënties of defecten van de functionaliteit of aan computers van derden kan veroorzaken;
 • de Website aanwenden om virussen, kwaadaardige code of andere schadelijke programma's of bestanden te verzenden, te installeren of te publiceren;
 • de Website gebruiken om persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen;
 • zich op de Website te registreren onder een valse identiteit, zich voor te doen als anderen of een profiel te gebruiken of andere handelingen te verrichten die andere gebruikers kunnen misleiden over de identiteit van de auteur of de bron van een bericht;
 • zich zonder toestemming toegang verschaffen tot andere gedeelten van de Website, andere systemen of netwerken die zijn verbonden met het platform, een server van de DIENSTVERLENER of de diensten die via de Website worden aangeboden, door middel van hacking of vervalsing, wachtwoordmining of andere onwettige middelen;
 • de beveiligings- of verificatiemaatregelen van de Website of een daarmee verbonden netwerk schenden of trachten te schenden, of de beveiligings- of beschermingsmaatregelen die eigen zijn aan de op de Website aangeboden inhoud;
 • een handeling verrichten die een disproportionele of onnodige overbelasting veroorzaakt op de infrastructuur van de Website of op de systemen of netwerken van de DIENSTVERLENER, evenals op systemen of netwerken die aan de Website zijn gekoppeld; of
 • het verhinderen van het normale verloop van een evenement, wedstrijd, promotie of andere activiteit die beschikbaar wordt gesteld via de Website of één van de functionaliteiten ervan, door de toegang tot, deelname aan of werking te wijzigen of trachten te wijzigen, illegaal of op andere wijze, of het resultaat ervan te vervalsen en/of frauduleuze participatiemethodes toe te passen, door middel van welke procedure en/of praktijk dan ook die mogelijk inbreuk maakt op of in strijd is met deze Juridische kennisgeving.

Het niet nakomen van één van de bovenstaande verplichtingen door de gebruiker kan tot gevolg hebben dat de DIENSTVERLENER passende wettelijke maatregelen neemt voor de uitoefening van diens rechten of plichten, wat kan leiden tot het verwijderen of blokkeren van de account van de overtreder, zonder enige compensatie.


6. AANSPRAKELIJKHEDEN EN GARANTIES

De DIENSTVERLENER kan de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of waarheidsgetrouwheid van alle op de Website verstrekte informatie en/of diensten, of de bruikbaarheid of waarheidsgetrouwheid van de via de Website verstrekte documentatie niet garanderen.

Derhalve garandeert of aanvaardt de DIENSTVERLENER geen aansprakelijkheid voor het volgende: (i) de continuïteit van de inhoud van de Website; (ii) de aanwezigheid van fouten in de inhoud; (iii) de aanwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten op de Website of op de server; (iv) de onaantastbaarheid van de Website en/of de mogelijkheid om de beveiligingsmaatregelen op de Website te omzeilen; (v) de bruikbaarheid of prestaties van de inhoud van de Website; en (vi) de schade of het nadeel voor zichzelf of derden als gevolg van het schenden van de voorwaarden, regels en instructies die de DIENSTVERLENER hanteert op de Website of door het omzeilen van de beveiligingssystemen van de Website.

De DIENSTVERLENER verklaart niettemin dat binnen de grenzen van het mogelijke en de technologische ontwikkelingen al het mogelijke is gedaan om het functioneren van de Website te garanderen en systeemfouten zowel vanuit technisch oogpunt als met betrekking tot de op de Website gepubliceerde inhoud, tot een minimum te beperken.

Indien gebruikers kennis hebben van onwettige of illegale inhoud of van inhoud die de intellectuele of industriële eigendomsrechten, de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en/of enig ander recht schendt, moeten zij dit onmiddellijk aan de DIENSTVERLENER melden, zodat deze passende maatregelen kan nemen.

De DIENSTVERLENER kan de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de door derden op de Website geplaatste inhoud niet garanderen.

De DIENSTVERLENER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waarheidsgetrouwheid, integriteit of actualiteit van de op de Website geplaatste informatie uit bronnen die niet aan de DIENSTVERLENER gerelateerd zijn (bijv. extern nieuws, rapporten van externe experts, enz.), of voor informatie op andere webportalen die via de koppelingen op de Website beschikbaar worden gesteld.

De DIENSTVERLENER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hypothetische schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van bovengenoemde informatie.

De DIENSTVERLENER behoudt zich te allen tijde het recht voor om de toegang tot, het navigeren op, het hosten en/of downloaden van inhoud en/of het gebruik van diensten op de Website tijdelijk of permanent, en met of zonder voorafgaande kennisgeving, op te schorten, te wijzigen, te beperken of te onderbreken, voor alle gebruikers die één van de in deze Juridische kennisgeving vermelde bepalingen overtreden, zonder enige schadevergoeding voor de gebruiker.


7. PRIVACYVERKLARING EN COOKIES

Krachtens de geldende en toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, worden alle persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de Website worden verzameld, verwerkt in overeenstemming met de in de Privacyverklaring opgenomen bepalingen, die uitdrukkelijk door elke gebruiker moeten worden aanvaard om gebruik te kunnen maken van de Website en zich te kunnen registreren.

Gebruikers die deze Juridische kennisgeving aanvaarden, aanvaarden ook op geïnformeerde, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze onze Privacyverklaring en kunnen op grond daarvan hun respectievelijke rechten uitoefenen.


9. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Deze Juridische kennisgeving wordt beheerst door het Spaanse recht. Met betrekking tot geschillenbeslechting zijn enkel de rechtbanken van Madrid bevoegd, waarbij de partijen afstand doen van elke andere rechtsbevoegdheid.

Om een klacht in te dienen over het gebruik van onze diensten, kunnen klanten een schrijven richten aan het e-mail- of postadres dat wordt vermeld in het onderdeel 'Identificatie'. We zullen steeds al het mogelijke doen om een minnelijke schikking voor conflicten te treffen.


Voor het laatst bijgewerkt op: 01 aug 2019

© 2020 DIENSTVERLENER, S.A. Alle rechten voorbehouden