Booking form

U hebt het volgende geselecteerd:
Promotiecode toepassen
Gegarandeerd de beste prijs

Privacyverklaring

DEZE PRIVACYVERKLARING WERD VOOR HET LAATST BIJGEWERKT OP 1 AUGUSTUS 2019

1. IDENTIFICATIE

De gezamenlijke Gegevensverantwoordelijken zijn:

NH HOTEL GROUP, S.A. ("NH HOTEL")

 • Maatschappelijke zetel: Calle Santa Engracia 120, 7ª 28003 - Madrid
 • Btw-nummer: A28027944
 • Functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO): u kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via:
 • E-mail: dpo@nh-hotels.com
 • Post: Headquarters at Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid
 • Vermeld: "Attn: Data Protection Officer"

MINOR HOTEL GROUP LIMITED ("MINOR”)

 • Maatschappelijke zetel: Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd, Bangkok 10110, Thailand
 • Btw-nummer: 100372000223
 • Verantwoordelijke gegevensbescherming: u kunt contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via:
 • E-mail: privacy.corporate@minor.com
 • Post: Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd, Bangkok 10110, Thailand

 

2. INFORMATIE EN TOESTEMMING

Door het aanvaarden van deze Privacyverklaring geeft de gebruiker aan geïnformeerd te zijn en diens vrije, geïnformeerde, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven om de door de gebruiker op de website www.tivolihotels.com (de “Website”) verstrekte persoonsgegevens, alsook browser-, andere en toekomstige gegevens te laten verwerken door de Gegevensverantwoordelijken.

De gebruiker dient deze begrijpelijk en eenvoudig opgestelde Privacyverklaring, grondig door te nemen om uit vrije wil te beslissen of diens persoonsgegevens voor verwerking aan de Gegevensverantwoordelijken mogen worden verstrekt.


3. DE VEREISTE OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN

Om te kunnen voldoen aan de opgegeven doeleinden zijn gegevens waarnaar in online websiteformulieren wordt verzocht doorgaans verplicht (tenzij anders aangegeven).

Indien deze gegevens niet of niet correct worden verstrekt, kunnen ze mogelijk niet worden verwerkt, wat van invloed kan zijn op de functionaliteit van de Website.


4. VOOR WELK DOEL VERWERKEN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN DE PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS?

De via de Website verstrekte persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijken verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om toezicht te houden op het gebruik van de Website.
 • Om contact op te nemen met hotels en de door hen aangeboden diensten te kennen.
 • Om informatie te krijgen over bruiloftsservices in de hotels.

5. WELKE CATEGORIEËN GEBRUIKERSGEGEVENS ZULLEN DE GEGEVENSVERANTWOORDELIJKEN VERWERKEN?

De Gegevensverantwoordelijken zullen de volgende categorieën gebruikersgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam, nationaliteit, gegevens over websitebezoeken.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.

6. WAT IS DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS?

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn de volgende:

 • De analyse van uw gebruik van de Website in het legitiem belang van de Gegevensverantwoordelijken.
 • Het beheer van de contactpersonen en informatie over de bruiloftsservice: de vereiste toestemming.


7. MET WELKE ONTVANGERS ZULLEN PERSOONSGEGEVENS VAN GEBRUIKERS WORDEN GEDEELD?

De persoonsgegevens van Gebruikers mogen niet aan derden worden overgedragen. Indien de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is, zal de verwerkingsverantwoordelijke om uw toestemming vragen.

Wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten en/of voor de hierboven vermelde doeleinden, kunnen ook leveranciers van de Gegevensverantwoordelijken toegang krijgen tot de gegevens. Dergelijke leveranciers verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die vooraf door de Gegevensverantwoordelijken werden aangegeven.


8. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Voor al door deze Website verzamelde of gegenereerde gegevens en door de gebruikers ervan verstrekte gegevens tijdens hun bezoek aan deze Website, zijn de gezamenlijke Gegevensverantwoordelijken de NH Hotel Group, S.A. en de Minor Hotel Group Limited.

Minor is een in Thailand, buiten de Europese Economische Ruimte, gevestigde entiteit. Deze entiteit deelt grensoverschrijdende gegevens voor, de door de gebruiker via deze website verkregen diensten. Dit houdt in dat we persoonsgegevens overdragen naar landen waar de voorschriften voor gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw eigen land. Daarom vragen we voorafgaand aan de verwerking van gegevens om uw toestemming.


9. GEGEVENSOPSLAG

Uw gegevens zullen gedurende de volgende periodes worden bewaard:

 • Gegevens die worden verstrekt om het gebruik van de website te analyseren: blijven bewaard totdat de cookies worden verwijderd.
 • Via contactformulieren en op de Website verstrekte gegevens: worden bewaard gedurende de periode die nodig is om uw verzoek te verwerken en/of te beantwoorden en gedurende de uit dit verzoek voortvloeiende verjaringstermijn voor juridische acties.


10. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker:

 • garandeert achttien (18) jaar of ouder te zijn en verbindt zich ertoe om waarheidsgetrouwe, accurate, volledige en actuele gegevens te verstrekken aan de Gegevensverantwoordelijken. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en actualiteit van alle verstrekte gegevens, zodat deze overeenstemmen met de werkelijkheid.
 • De gebruiker draagt, indien van toepassing, de verantwoordelijkheid om de derde partijen waarover gegevens worden verstrekt, op de hoogte te stellen van de in dit document omschreven voorwaarden. Verder garandeert de gebruiker dat de toestemming van eventuele derden werd verkregen om de gegevens aan de Gegevensverantwoordelijken te verstrekken voor de vermelde doeleinden.
 • De gebruiker draagt de volledige aansprakelijkheid voor onjuiste of niet-accurate via de Website verstrekte informatie en voor het directe of indirecte nadeel ten aanzien van de Gegevensverantwoordelijken of derden.


11. COOKIES

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies. 

U kunt al deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser of uw cookie-instellingen wijzigen.

 12. UITOEFENING VAN RECHTEN

Gebruikers kunnen te allen tijde en geheel kosteloos een schrijven richten aan de Gegevensverantwoordelijken op het bovenaan deze Verklaring vermelde adres of e-mailadres, met een kopie van hun identiteitsbewijs, om:
 • Reeds verleende toestemming te herroepen.
 • Bevestigd te krijgen of de Gegevensverantwoordelijken wel of niet persoonsgegevens van de gebruiker verwerken.
 • Toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens.
 • Niet-accurate of onvolledige gegevens te corrigeren.
 • Te verzoeken om de verwijdering van persoonsgegevens wanneer deze om welke reden dan ook, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.
 • Te verzoeken om de verwerking van gegevens te beperken indien wordt voldaan aan één van de voorwaarden van de verordeningen inzake gegevensbescherming.
 • De overdraagbaarheid van de door de Gebruiker verstrekte gegevens aan te vragen zoals voorzien in de regelgeving.
 • Contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming of de verantwoordelijke voor gegevensprivacy van de Gegevensverantwoordelijken.
 • Een klacht in te dienen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming, Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, wanneer de betrokkene van mening is dat de Gegevensverantwoordelijken diens onder de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming geldende rechten hebben geschonden.

13. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De Gegevensverantwoordelijken  hanteren de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen  om uw gegevens veilig te houden en ongeautoriseerde wijzigingen, verliezen, verwerkingen of toegang te voorkomen, met inachtneming van de nieuwste technologieën, de aard van de bewaarde gegevens en de risico's die daaraan verbonden zijn.


Elke persoon die de Website bezoekt, erop navigeert of er gebruik van maakt, dient deze voorwaarden te kennen en na te leven. Maak geen gebruik van de Website indien u niet instemt met de gestelde voorwaarden.


Voor het laatst bijgewerkt op: 01 aug 2019